Лабораторія екологічних досліджень Environmental Research Laboratory ☎ +38 (067) 483-0905 ☎ +38 (095) 912-3512 Собранецька, 60 (офіс 405), м. Ужгород

Послуги

Ведіть бізнес не завдаючи шкоди довкіллю

Про нас

ТРИ АРГУМЕНТИ СПІВПРАЦІ З ЛАБОРАТОРІЄЮ ТОВ "ТС КОМЕРЦ"

Час - найдорогоцінніший з усіх коштів(Теофраст)

Контакти

Замовити аналіз або отримати консультацію

Охорона водних ресурсів

Вода є основним ресурсом нашої планети. Воду використовують як рослинний і тваринний світ так і людина. Але люди використовують воду не лише для задоволення власних потреб але і широко використовують її у виробничих процесах. Для збереження і раціонального використання водних ресурсів ми пропонуємо:

 • лабораторні вимірювання фізико-хімічних показників у пробах питних (водопровідна, з колодязів та каптажів джерел), підземних, природних та зворотних (очищених стічних) водах, викидів, виробничого середовища;
 • проведення контролю за дотриманням гранично допустимих скидів зворотних (стічних) вод, що скидаються у природний водний об’єкт;
 • розробка матеріалів для отримання дозволу на спеціальне водокористування;
 • розрахунок водогосподарського балансу суб’єкта господарювання;
 • розрахунок та підготовка звітної форми 2-ТП;
 • розрахунок та підготовка звітної форми 7-ГР;

Охорона атмосферного повітря

Сучасне виробництво широко використовує устаткування де здійснюється спалювання палива, розчеплення сполук або відновлювальні хімічні реакції, в результаті яких атмосферне повітря потрапляють різні забруднюючі речовини. Для забезпечення контролю забруднення атмосферного повітря суб’єктам господарювання пропонуємо:

 • лабораторні вимірювання вмісту забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел;
 • проведення інвентаризації джерел викидів та підготовку звіту;
 • розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • розробку паспорту газоочисних установок (ГОУ);
 • проведення контролю за дотриманням гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;
 • проведення контролю ефективності роботи газоочисних установок (ГОУ).

Управління та поводження з відходами

Сучасний розвиток суспільства та виробництва приводить до утворення значної кількості відходів. Одним з пріоритетних завдань в наш час повинно бути запобігання утворення відходів, сприяння повторному використанню, вторинній переробці та відновленню відходів з метою зменшення їх впливу на навколишнє середовище. Для зниження негативного впливу виробництва в області утворення й поводження з відходами для суб’єктів господарювання здійснюємо:

 • розробку реєстрових карт об’єктів утворення відходів;
 • проведення інвентаризації об’єктів утворення відходів;
 • розробку паспортів відходів;
 • розрахунок декларації про утворення відходів.

Підготовка матеріалів для отримання дозвільних документів

Будь-яке підприємство, здійснюючи виробничу діяльність, повинно дотримуватись законодавства України в області охорони навколишнього природного середовища та мати відповідні дозвільні документи. Наші спеціалісти розробляють і готують наступне:

 • підготовка матеріалів та розробка звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД);
 • матеріали для отримання дозволу на спеціальне водокористування;
 • документи, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • звіти з інвентаризації джерел викидів;
 • паспорти газоочисних установок (ГОУ);
 • реєстрові карти об’єктів утворення відходів;
 • звіти з інвентаризації об’єктів утворення відходів;
 • паспорти відходів.

Повне або часткове адміністрування екологічних питань підприємств

Кваліфікація наших спеціалістів дозволяє нам здійснювати повне або часткове адміністрування екологічних питань підприємств, що включає:

 • екологічний супровід виробничої діяльності;
 • розробка та отримання дозвільних документів екологічного характеру;
 • контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та проведення екологічних аудитів;
 • підготовка необхідних звітних не фінансових документів підприємства екологічного напрямку відповідно до вимог чинного законодавства (звіти щодо викидів в атмосферу, утворення відходів, скидів у водні об’єкти);
 • поточна юридична консультація фахівців підприємства з питань екологічного характеру;
 • обстеження майданчиків підприємства та наявної документації на відповідність природоохоронним вимогам;
 • консультації з постановки природоохоронної роботи на підприємстві, складання наказів, інструкцій, щорічних планів природоохоронних заходів, при необхідності організація навчання спеціалістів замовника;
 • консультації з організації обліку утворення відходів, поточного контролю за джерелами забруднення і місцями тимчасового зберігання відходів;
 • лабораторно-інструментальні вимірювання.

Лабораторні вимірювання концентрації забруднюючих речовин

Лабораторія екологічних досліджень (Environmental Research Laboratory) ТОВ «ТС Комерц» оснащена сучасними засобами вимірювальної техніки та допоміжним обладнанням. Для роботи в лабораторії залучені висококваліфіковані спеціалісти, які мають відповідну освіту, досвід практичної роботи та навички.  В лабораторії проводяться лабораторні вимірювання:

- вмісту забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел викидів по наступних показниках:

 • Температура, °С
 • Тиск, кПа
 • Швидкість газопилового потоку, м/c та об’ємна витрата, дм3/хв
 • Об’ємна частка кисню, %
 • Азоту діоксид, мг/м3
 • Азоту оксид, мг/м3
 • Аміак, мг/м3
 • Ацетон, мг/м3
 • Бензин, мг/м3
 • Бензол, мг/м3
 • Бутилацетат, мг/м3
 • Вуглецю оксид, мг/м3
 • Гас, мг/м3
 • Етилацетат, мг/м3
 • Залізо та його сполуки в перерахунку на:
 • а) залізо, мг/м3;
 • б) оксид заліза (III), мг/м3
 • Каніфоль, мг/м3
 • Ксилол, мг/м3
 • Кобальт та його сполуки в перерахунку на кобальт, мг/м3
 • Луги їдкі в перерахунку на:
 • а) натрію гідроксид, мг/м3;
 • б) калію гідроксид), мг/м3
 • Марганець і його сполуки в перерахунку на:
 • а) марганець, мг/м3;
 • б) діоксид марганцю), мг/м3
 • Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь, мг/м3
 • Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель, мг/м3
 • Олово та його сполуки в перерахунку на олово, мг/м3
 • Оцтова кислота, мг/м3
 • Оцтовий альдегід (ацетальдегід, етаналь), мг/м3
 • Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пил), мг/м3
 • Сажа, мг/м3
 • Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець, мг/м3
 • Сірки діоксид, мг/м3
 • Сірководень, мг/м3
 • Сірчана кислота, мг/м3
 • Стирол, мг/м3
 • Толуол, мг/м3
 • Уайт-спірит, мг/м3
 • Фенол, мг/м3
 • Формальдегід, мг/м3
 • Хлор, мг/м3
 • Хром (III) та його сполуки в перерахунку на:
 • а) хром, мг/м3;
 • б) оксид хрому (ІІІ), мг/м3;
 • в) триоксид хрому, мг/м3
 • Хром (VI) та його сполуки в перерахунку на:
 • а) хром, мг/м3;
 • б) оксид хрому (VІ), мг/м3
 • Цинк та його сполуки в перерахунку на цинк, мг/м3

- фізико-хімічні показники у пробах питних (водопровідна, з колодязів та каптажів джерел), підземних, природних та зворотних (очищених стічних) водах:

Назва показника Питна вода (водопровідна, з колодязів та каптажів) Підземна вода Поверхнева вода Зворотня вода
Азот загальний, мг/дм³ - + - +
Амоній (азот амонійний), мг/дм³ + + + +
Аніонні синтетичні поверхнево-активні речовини (АПАР), мг/дм³ + + + +
Біохімічне споживання кисню (БСК), мгО2/дм3 - - + +
Водневий показник, одиниця рН + + + +
Вуглеводні неполярні (нафтопродукти), мг/дм3 + + + +
Жорсткість, мг-екв/дм3 + - + +
Жири та масла, мг/дм3 - + + +
Завислі речовини, мг/дм3 - - + +
Залізо, мг/дм3 + + + +
Забарвленість, мг/дм3 + - + -
Кадмій, мг/дм3 + + + +
Кальцій, мг/дм3 + + + +
Калій, мг/дм3 + + + -
Кисень розчинений, мг/дм3 - - + +
Кольоровість, градуси - - + -
Лужність карбонатна, мгНСО3/дм3 + + + -
Лужність загальна, ммоль/дм3 + + + -
Магній, мг/дм3 + + + +
Марганець, мг/дм3 + + + +
Метанол, мг/дм3 + + + +
Мідь, мг/дм3 + - + +
Миш’як, мг/дм3 + - - -
Нітрій, мг/дм3 + + + -
Нікель, мг/дм3 + + + +
Нітрати, мг/дм3 + + + +
Нітрити, мг/дм3 + + + +
Окислюваність перманганатна, мгО/дм3 + - + -
Прозорість, см - - + -
Свинець, мг/дм3 + + + +
Сірководень (сульфіди), мг/дм3 + + + +
Сульфати, мг/дм3 + + + +
Сухий залишок, мг/дм3 + + + +
Температура, 0С + + +
Феноли, мг/дм3 + + + +
Формальдегід, мг/дм3 + + + +
Фосфати, мг/дм3 + + + +
Фосфор загальний, мг/дм3 + + + +
Хімічне споживання кисню (ХСК), мгО/дм3 - - + +
Хлориди, мг/дм3 + + + +
Хром (хром загальний, хром (VI), хром (III)), мг/дм3 + + + +
Цинк, мг/дм3 + + + +
Гідрокарбонати, мг/дм33 + - - -
Запах, бали3 + - - -
Каламутність3 + - - -
Смак та присмак, бали3 + - - -
Фториди, мг/дм3 + - - -
Хлор залишковий вільний, мг/дм3 + - - -
Миш'як, мг/дм3 + - - -

- проведення вимірювань санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці:

 • 1. Шкідливі хімічні речовини
 • 2. Пил-аерозоль
 • 3. Шум
 • 4. Мікроклімат
 • 5. Атмосферний тиск
 • 6. Важкість праці
 • 7. Напруженість праці
 • 8. Освітлюваність

Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу